VIII Małopolski Konkurs Zespołów Kameralnych 2019

 

Wyniki VIII Małopolskiego Konkursu Zespołów Kameralnych 2019

Wyniki VIII MKZK

 

Poniżej zamieszczamy listę zespołów wytypowanych przez Jury do występu podczas Koncertu Laureatów VIII Małopolskiego Konkursu Zespołów Kameralnych.

Lista Laureatów wytypowana do koncertu VIII MKZK

 

Poniżej przedstawiamy listę laureatów VIII Małopolskiego Konkursu Zespołów Kameralnych

Lista Laureatów  VIII MKZK 2019

 

 

 

REGULAMIN

VIII MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU ZESPOŁÓW KAMERALNYCH 2019

 

  

Patronat honorowy:

Zbigniew Wojas – Wójt Gminy Gdów

Artur Kozioł – Burmistrz Miasta Wieliczki

Wacław Żarski – Wójt Gminy Raciechowice

 

 

 

      I. ORGANIZATOR:

 1. Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Gdowie.

 

     II. WSPÓŁORGANIZATORZY

 1. Zespół Szkół Muzycznych  w Wieliczce,
 2. Szkoła Muzyczna I stopnia im. Oskara Kolberga w Czasławiu,
 3. Szkoła Muzyczna I stopnia im. Majora Hieronima Henryka Baranowskiego w Krakowie.

 

     III. CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE:

 1. Edukacja muzyczna wszystkich grup wiekowych.
 2. Doskonalenie warsztatu muzycznego i wymiana doświadczeń.
 3. Promocja gry zespołowej.
 4. Popularyzacja muzyki klasycznej i rozrywkowej.
 5. Integracja muzycznie uzdolnionej młodzieży.
 6. Zdobywanie doświadczenia estradowego.
 7. Podnoszenie kompetencji pedagogicznych nauczycieli.

 

      IV. FORMA KONKURSU:

 1. Konkurs ma charakter otwarty.
 2. Uczestnicy wystąpią w dwóch grupach:                                                                                                                                                                                                                                                                          grupa I – uczniowie klas I – III cyklu 6-letniego oraz klasy I cyklu 4-letniego;                                                                                                                                                                                                     grupa II – uczniowie klas IV – VI cyklu 6-letniego oraz klas II – IV cyklu 4-letniego.  
 3.  W grupie I i II obowiązują następujące kategorie:                                                                                                                                                                                                                                                                duety;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              tria;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          większe składy instrumentalne: kwartety, kwintety, sekstety, septety, oktety i nonety.
 4.   Zespół kameralny wykonuje dwa utwory o zróżnicowanym charakterze.
 5.   Czas występu zespołu nie może przekroczyć: grupa I – 5 minut, grupa II – 8 minut.
 6.   W konkursie mogą wystąpić instrumentalne zespoły kameralne, jednorodne i mieszane.
 7.   Grupę wyznacza uczeń z najstarszej klasy.
 8.   Wyklucza się udział w zespole nauczycieli i absolwentów.
 9.   Największy zespół może składać się z 9 instrumentów (nonet).
 10.   Wpisowe w wysokości 30,00 zł. od każdego członka zespołu należy wpłacić na konto Rady Rodziców przy Zespole Szkół Muzycznych w Wieliczce: Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce  27 8619 0006 0011 0201 0096 0001 z dopiskiem „VIII MKZK 2019” w terminie do 10 kwietnia 2019 r.
 11.   W przypadku rezygnacji zespołu wpisowe nie podlega zwrotowi.

 

      V. JURY:

 1. Prezentacje muzyczne oceniać będzie Jury powołane przez organizatora i współorganizatorów.
 2. Wykonanie programu będzie oceniane w skali 1-25 punktów.
 3. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniom
 4. Jury oceni występy  konkursowe przyznając nagrodę Grand Prix dla najlepszego zespołu,  I, II, III miejsca, a także  wyróżnienia w  każdej kategorii i grupie.
 5. Jury będzie brać pod uwagę: intonację, zestrojenie instrumentów, dobór repertuaru, precyzję wykonawczą, zgranie zespołu, ogólny wyraz artystyczny.
 6. Skład Jury powołają organizatorzy konkursu.
 7. Jury z przesłuchań konkursowych sporządza protokół.

 

     VI. ORGANIZACJA KONKURSU:

 1. Zgłoszenia na konkurs wraz z dowodem wpłaty oraz oświadczeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych proszę przesyłać drogą mailową  do 10 kwietnia 2019 r. na adres: szkolamuzycznagdow@neostrada.pl
 2. Harmonogram przesłuchań zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły do dnia 17 kwietnia 2019r.
 3. Przesłuchania zespołów odbędą się w dniu 26 – 27 kwietnia 2019 r. w sali Centrum Kultury w Gdowie lub w Zespole Szkół Muzycznych w Wieliczce.
 4. Uczestnicy konkursu  otrzymają dyplomy i nagrody.
 5. Wszystkie przesłuchania konkursowe mogą być fotografowane, rejestrowane, nagrywane i filmowane, a następnie zachowane do użytku szkoły.
 6. Nad przebiegiem konkursu będzie czuwał sekretarz.
 7. Koncert Laureatów odbędzie się 29 kwietnia 2019 r. o godz. 17.00 w Szkole Muzycznej I stopnia im. Majora Hieronima Henryka Baranowskiego w Krakowie, ul. Tyniecka 6.
 8. Uczestnictwo w Koncercie Laureatów jest obligatoryjne dla nagrodzonych. 

                                                                                                                                          

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych_VIII MKZK 2019

Informacja –  RODO